One czekają na adopcję

Statut

Statut Fundacji SOS-Amstaffy

Postanowienia ogólne

§1.
1. Fundacja pod nazwą „SOS-AMSTAFFY”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

Bożenę Gajda,
Edytę Rębowską

zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Przemysława Milo w kancelarii notarialnej w Łodzi przy ulicy Narutowicza 59, działa na podstawie polskiego prawa w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach oraz niniejszego statutu
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana jest z żadnym wyznaniem.
3. Fundacja jest organizacją użyteczną społecznie, pomagającą rozwiązać szeroko pojęty problem bezdomności zwierząt.
4. Fundacja podejmując jakiekolwiek działania, w szczególności wobec swoich członków, wolontariuszy, pracowników lub ich osób bliskich, jest zobowiązana przestrzegać przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U, Nr 96, poz. 873 ze zmianami).
§2.
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
§3.
Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź, województwo łódzkie.
§4.
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
§5.
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Środowiska.
§6.
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie.
§7.
1.Fundacja posługuje się pieczęcią Fundacji.
2.Fundacja posługuje się skrzynką mailową, funpage na profilu społecznościowym Facebook, stroną internetową oraz innymi drogami komunikacji.
a. adres mailowy, którym posługuje się fundacja jest jej własnością.
b. strona www, którą posługuje się Fundacja jest jej własnością.
c. członkowie i wolontariusze zobowiązani są do zachowania w tajemnicy poufnych danych jak i wszelkich informacji dotyczących Fundacji- m.in. haseł dostępu, ankiety, umowy, dane osobowe, stan konta bankowego.
d. logo, którym posługuje się Fundacja jest jej własnością.
e. Zdjęcia wykonywane przez członków Fundacji podopiecznym Fundacji pozbawione są praw autorskich, a Fundacja ma prawo je publikować z własnym logo oraz używać do celów marketingowych.
§8.
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji
§9.
Celami Fundacji są:
1. Niesienie pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom.
2. Udzielanie pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym.
3. Wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt, a w szczególności podejmowanie działań na rzecz udzielenia pomocy psom uznanym z uwagi na rasę niebezpieczną.
4. Ochrona środowiska i ochrona zwierząt.
5. Propagowanie w społeczeństwie idei ochrony zwierząt i środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozpowszechnianie informacji, metod i technik w zakresie działalności na rzecz praw zwierząt.
6. zwalczania przejawów znęcania się nad zwierzętami, poprzez podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt, składanie zawiadomień o popełnionych przestępstwach wobec zwierząt, występowanie w sądach oraz przed innymi organami w sprawach z zakresu ochrony praw zwierząt.
§10.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Ochronę środowiska i ochronę zwierząt, a w szczególności:
a. Prowadzenie działalności adopcyjnej mającej na celu poszukiwanie bezpiecznego i przyjaznego schronienia lub domu dla zwierząt.
b. Leczenie – w tym realizowanie programu kastracji i sterylizacji.
c. Zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji.
d. Organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych.
e. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym. (Straż Miejska, Policja, Schroniska i Przytuliska dla bezdomnych zwierząt).
f. Organizowanie społeczności lokalnej przy pracach związanych z polepszaniem warunków bytowych zwierząt w potrzebie.
g. Propagowanie, wspieranie i prowadzenie noclegowni, przytulisk, domów tymczasowych, schronisk i hoteli dla zwierząt.
h. pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych dla realizacji statutowych celów Fundacji,
2. Fundacja nie prowadzi działalności odpłatnej.
§11.
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.

Majątek i dochody Fundacji
§12.
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) wpłaconej przez fundatorów oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§13.
1.Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów, odsetek bankowych.
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek, bazarków i imprez publicznych, z działalności gospodarczej,
4. dochodów z majątku Fundacji.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą związaną z działalności statutową Fundacji, zgodną z obowiązującymi przepisami, mająca na celu:
46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
47.19 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.61 Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.62 Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.63 Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
47.99 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
59.1 Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.2 Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
58.11 Wydawanie książek
58.13 Wydawanie gazet
58.14 Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19 Pozostała działalność wydawnicza
63.11. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi
63.12Działalność portali internetowych
73.1 Reklama
73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

21. 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
22. 73.20 Badanie rynku i opinii publicznej
23. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
24. 85.59 Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
25. 96.09. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
2. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, upoważnienie lub koncesje jesli będzie to wymagane przez przepisy prawa.
3. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji przeznaczony jest wyłącznie na realizacje celów statutowych Fundacji.
4. Fundacja może nabywać nieruchomości, udziały i akcje spółek handlowych oraz lokować środki finansowe na rachunkach bankowych lub w papierach wartościowych, przy czym dochód uzyskiwany z powyższej działalności przeznaczany jest wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji.
5. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

6. Dochody z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§14.
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
4. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
5. Fundacja może prowadzić sprzedaż darowizn rzeczowych na rzecz pokrycia wydatków według obowiązujących celów statutowych.
§15.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§16.
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących osoby prawne.
§17.
Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej, „osobami bliskimi”.
§18.
Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
§19.
Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
§20.
Zabrania się zakupu towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Władze Fundacji
§21.
1. Władzę w Fundacji sprawuje Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji.
2. Zarząd Fundacji składa się z 2 osób powoływanych przez Fundatorów.
3.Zarząd wybiera ze swego grona prezesa oraz dwóch członków zarządu.
4. Fundatorzy mogą zasiadać w Zarządzie Fundacji.
5. Zarząd Fundacji powołują Fundatorzy na czas nieokreślony. Fundatorzy mogą odwoływać każdego członka Rady lub Zarządu, w przypadku naruszenia prawa lub działania na szkodę Fundacji.
6. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
7. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatorów lub mailowo.
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej
c. odwołania w trybie określonym w ust. 5
d. śmierci członka.
8. Osoba rezygnująca lub odwołana zobowiązana jest do zwrotu materiałów i przedmiotów należących do Fundacji w terminie do 7 dni w miejscu wskazanym przez Fundację.
9. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
10. Członek Zarządu bądź Rady może zostać zawieszony przez Fundatora, jeśli działania członka nie są zgodne z celem statutu bądź działają na niekorzyść Fundacji oraz gdy nie udziela się i nie wywiązuje z powierzonej mu funkcji.
11. Zawieszenie równoznaczne jest z brakiem możliwości wypowiadania się na temat i w imieniu Fundacji na forum publicznym oraz działania w imieniu Fundacji
§22.
1. Zarząd Fundacji zbiera się przynajmniej dwa razy w roku.
2. Zarząd Fundacji zwołuje Prezes lub Fundatorzy z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu – konieczne jest poinformowanie wszystkich członków Zarządu przynajmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem. W sytuacjach rażących zaniedbań działających na szkodę Fundacji zwołanie Zarządu i Rady można przyspieszyć do 3 dni.
3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 21 ust. 5.oraz § 30.
a. wykreślono
b. wykreślono
c. wykreślono
d. wykreślono
4. Zarząd co pół roku zobowiązany jest przygotować sprawozdanie z działalności Fundacji oraz sprawozdanie finansowe i przedłożyć je Fundatorom.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
§23.
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b. uchwalanie regulaminów,
c. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach dotyczących działalności Fundacji, w tym w sprawie połączenia z inną Fundacją o raz likwidacją Fundacji,
f. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g. wykreślono
h. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
i. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji Rady Fundacji.
§24.
1. Radę Fundacji powołują Fundatorzy na czas nieokreślony. Fundatorzy mogą odwołać każdego członka Rady lub Zarządu, w przypadku naruszenia prawa lub działania na szkodę Fundacji.
2. Członkiem Rady może być Fundator.
3. Członkowie Rady Fundacji:
1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim;
2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
4. Rada Fundacji składa się z 3 osób. Przewodniczącego Rady wyznacza Fundator.
5. Rada Fundacji podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji. W razie równowagi przeważa głos prowadzącego obrady.
6. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się, co najmniej raz na pół roku.
7. Posiedzenia mogą być zwoływane na wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji, Fundatorów lub Zarządu.
8. Posiedzenia prowadzi Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący.
9. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczą Fundatorzy oraz członkowie Zarządu.
10. Posiedzenie, którego przedmiotem jest rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
11. Rada Fundacji sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności.
12. wykreślono
13. Do obowiązków Rady Fundacji należy ponadto:
1. rozpatrywanie i opiniowanie planów finansowych i rzeczowych Zarządu oraz sprawozdań z ich realizacji,
2. ustalanie kierunków i form działania Fundacji,
3. realizacja innych zadań Fundacji, związanych z jej statutowym celem,
4. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium Zarządowi.
14. Rada Fundacji może:
1. wskazywać Zarządowi priorytety w bieżącej działalności Fundacji,
2. opiniować programy działań,
3. proponować zmiany w statucie Fundacji.
15.Członkostwo w Radzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatorów lub mailowo.
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
c. odwołanie w trybie określonym w ust. 5.
d. śmierci członka.
16. Osoba rezygnująca lub odwołana zobowiązana jest do zwrotu materiałów i przedmiotów należących do Fundacji w terminie 7 dni w miejscu wskazanym przez Fundację.

Sposób reprezentacji
§25.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie. Członek taki ma obowiązek działać w porozumieniu z Zarządem jako całością.
Zmiana statutu
§26.
1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
2. wykreslono
3. Zmiany mogą być dokonywane w każdym czasie.
4. Zmiany w statucie dokonuje Fundator.
Połączenie z inną fundacją
§27.
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
§28.
Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji.
Likwidacja Fundacji
§29.
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
§30.
Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator w drodze jednomyślnej uchwały.
§31.
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.
a. zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji.
b. wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia.
C, sporządzenia bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli.
d. sporządzenia planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań.
e. ściągnięcia wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji.
f. przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli.
g. zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru.
h. wskazanie miejsca przechowywania dokumentów Fundacji.

Postanowienia końcowe
§32.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Statut został przyjęty dnia 28.08.2015r.
Podpisy Fundatorów

Bożena Gajda Edyta Rębowska